top of page

כתב ויתור

אין ייעוץ השקעות

המידע המסופק בפלטפורמה זו אינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ מסחר או כל סוג אחר של ייעוץ, ואין להתייחס לכל תוכן של הפלטפורמה ככזה.קיMarkets לא ממליץ לקנות, למכור או להחזיק מטבע קריפטוגרפי כלשהו. בצע בדיקת נאותות משלך והתייעץ עם היועץ הפיננסי שלך לפני קבלת החלטות השקעה.

 

דיוק המידע

קיהשווקים ישאפו להבטיח את דיוק המידע הרשום בפלטפורמה זו, למרות שהיא לא תישא באחריות לכל מידע חסר או שגוי.קיMarkets מספק את כל המידע כפי שהוא. אתה מבין שאתה משתמש בכל המידע הזמין כאן על אחריותך בלבד.

 

אי אישור

הופעת פרסומות והיפר-קישורים של צד שלישי עלקיMarkets אינו מהווה אישור, ערבות, אחריות או המלצה על ידיקישווקים. בצע בדיקת נאותות משלך לפני שתחליט להשתמש בשירותי צד שלישי כלשהם.

 

גילוי שותפים

קיהשווקים עשויים לקבל פיצוי עבור קישורי שותפים. פיצוי זה עשוי להיות בצורת כסף או שירותים ויכול להתקיים ללא כל פעולה מצד המבקר באתר. אם תבצע פעילויות הקשורות לקישור שותף, מובן שייתכן שיינתן צורה כלשהי של פיצוי לקישווקים. לדוגמה, אם תלחץ על קישור שותף, ונרשם וסוחר בבורסה,קיהשווקים עשויים לקבל פיצוי.

bottom of page